باید ببینی ...

باید ببینی که هنگام سفر از هر چه هست دوری و به هر چه نیست نزدیکی. باید ببینی هر چه دورتر می روی نزدیک تری و هر چه به مقصد نزدیکتر می شوی دلتنگ تر و شادتر. دلتنگ تر از آغاز سفر  و  شاد تر از در سفر بودن. باید ببینی هر چه در سفری، زیسته ای و هر چه در سفر نیستی، اندوخته ای تا در سفری دیگر آن را صرف زیستنی دیگر کنی.

باید ببینی همسفر واقعا! یعنی چه. باید ببینی چقدر از اینکه با من سفر نمی کنی دلتنگم و چقدر از اینکه روزی هم سفر می شویم شادم.

ببند باری را که سالها اندوخته ای. بیا هم سفر شویم. عاشق.

  
نویسنده : حامد ملک ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
تگ ها :