باز پریدن

کسی پرسید از پروانه راز سبک پریدن را.

جواب ساده بود.

عشق ِ نور و جان ِ بر کف...

/ 5 نظر / 9 بازدید
رویا

کاش می شد پروانه بود ........[لبخند]

رویا

هی رفیق! برای پروانه‌ی عاشق و نور و جان برکف باز پریدنی نیست. چرخیدن پر سوختن و پایان و راز منوری که آن کشیده ترین و آخرین شعله خوب می شناسدش. پرگشودن تا سوختن و رهایی این پایان ماجرا است.

برای پروانه‌ی عاشق و نور و جان برکف باز پریدنی نیست...

نوید

ترک دار ، بی عشق چرا؟ درک عشق ،بی عقل چرا؟ سمت نور ،با مرگ چرا؟ عقل من! بی نور ، کجا؟

سارا

عشق... و همه دردهای ما از عشق است...