آنسوی دیگر پرده

هرکه پرسید، این چگونه است؟ روی سپید اعمال این روز را، فردا به سیاهی بی نور محبسی پاسخ می دهند؛ بگو جهل امروز را فردایی روشن آگاه می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ ناراستی شیادان بی دل را به بهشتی زمینی پاسخ می دهند و درستی تشنگان نور و حقیقت را به کج خندی؛ بگو فقر امروز را فردایی امین پر بار می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ خیانت بی حاصلان را به سرشاری مجلل آسوده ای پاسخ می دهند و امانت هواداران اصالت را به قلت امنیت؛ بگو ترس امروز را فردایی شریف آسوده می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ متعرضان به حریم مقدس عشق را به پاداشی برای زدودن گمان باطل از صورت فلسفه پاسخ می دهند و عاشقان جان بر کف در راه اعتلای عشق را به تحقیری فلسفی؛ بگو درد امروز را فردایی گرم از شور عشق درمان می کند.

هرکه پرسید، این چگونه است؟ هر امروزی را به فردایی حوالت می دهند؛ بگو شک امروز را جزا بی فردایی است و ایمان امروز را سزا، نور و گرمی امید به فردا.

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
آرمین

لایک

لیلا

امیدوارم امید پرسنده نا امید نشود

پانی

به امید فردایی روشن پربار گرم از شور عشق و ایمان برای همه. دلم حسابی برات تنگ شده !

bita

شک امروز را جزا بی فردایی است و ایمان امروز را سزا، نور و گرمی امید به فردا. و این شاه کلید ماجرا است...

راحیل

سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند/ پری رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند/ز زلف عنبرين جان‌ها چو بگشايند بفشانند به عمری يک نفس با ما چو بنشينند برخيزند/ نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانند سرشک گوشه گيران را چو دريابند در يابند/ رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند /ز رويم راز پنهانی چو می‌بينند می‌خوانند دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد/ ز فکر آنان که در تدبير درمانند در مانند چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند/ بدين درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند/ که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند [گل]

سارا

فردايي كه همين امروز است ...همين امروز در ذهن فرداگراي ما... مي روم جايز نيست، من رفتم!.... صلح و امن مي آيد ...آمد...

یکی از میان قدیسین

ناراستی شیادان بی دل را به بهشتی زمینی پاسخ می دهند و درستی تشنگان نور و حقیقت را به کج خندی؛ بگو فقر امروز را فردایی امین پر بار می کند. خیلی حرف داشت این پست خیلی